ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
“ΜΑΙΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΡΑΓΚΑ”

Η Ανωτέρα Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης «ΜΑΙΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΡΑΓΚΑ» του Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Κέντρου “ΕΝΑΣΤΡΟΝ”, λειτουργεί σύμφωνα με:

 • το νόμο 1158/1981 «Περί οργάνωσης και διοίκησης σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» (ΦΕΚ Α’ 127/13.5.1981),
 • το Προεδρικό Διάταγμα 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (ΦΕΚ Α’ 130/22.9.1983),
 • Τις με αριθμ. 59120/29.12.1999 (ΦΕΚ 53/Β/26.1.2000), 23010/15.5.2000 (ΦΕK 687/Β/2.6.2000) και 24127/24.5.2000 (ΦΕΚ 731/Β/13.6.2000) του ΥΠΠΟ για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

Σε συμμόρφωση προς τα ανωτέρω, η Σχολή εκδίδει τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που περιλαμβάνει του βασικούς κανόνες λειτουργίας της Σχολής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
  1. Στη Σχολή μπορούν να φοιτήσουν σπουδαστές άνω των 18 ετών οι οποίοι διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έχουν επιλεγεί από την επιτροπή με τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων της Σχολής.
  2. Η φοίτηση στη Σχολή είναι τριετής. Τα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και λήγουν την 31η Μαΐου του επόμενου έτους.
  3. Η παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων και η συμμετοχή στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρίζονται στα μηνιαία δελτία απουσιών. Η φοίτηση των σπουδαστών που απουσιάζουν λογίζεται ελλιπής σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 370/83.
  4. Σε ενδεχόμενη αναγκαστική παύση της λειτουργίας της Σχολής για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κατόπιν κυβερνητικών αποφάσεων για αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας της COVID-19), τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που υποδεικνύει η Σχολή, με γνώμονα πάντα την ορθή υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεων μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται κανονικά. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθώς και οδηγίες για τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής και οι σπουδαστές θα ενημερώνονται εγκαίρως.
  5. Η συμμετοχή των σπουδαστών σε θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, κινηματογραφικές ταινίες και γενικά σε οποιοδήποτε είδος θεάματος εκτός Σχολής και εκτός του θεάτρου «Έναστρον», είναι ελεύθερη και δεν εξαρτάται από καμία προηγούμενη άδεια ή έγκριση της διεύθυνσης της Σχολής .
 2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
  1. Οι σπουδαστές εγγράφονται στη Σχολή ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους στις εισαγωγικές ή στις κατατακτήριες εξετάσεις, κατόπιν αίτησή τους, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός καθορισμένης προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Σχολή.
  2. Το ύψος των διδάκτρων, το κόστος εγγραφής και τα εξέταστρα των εισαγωγικών εξετάσεων ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Σχολής και η καταβολή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας. Αύξηση των διδάκτρων κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν επιτρέπεται.
  3. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 τα μηνιαία δίδακτρα ορίζονται σε 225€ για το πρώτο έτος σπουδών, σε 245€ για το δεύτερο έτος σπουδών και σε 265€ για το τρίτο έτος σπουδών. Οι συνολικές δόσεις που καταβάλλονται ετησίως για κάθε έτος σπουδών ανέρχονται σε δέκα (10).
  4. Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο (συνολικά δέκα μήνες).
  5. Η μη έγκαιρη καταβολή των μηνιαίων διδάκτρων, μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή ή οριστική αποβολή του σπουδαστή από τη Σχολή ή στον αποκλεισμό του από τις προαγωγικές εξετάσεις.
  6. Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας καταβολής των διδάκτρων μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα στη διεύθυνση της Σχολής.
  7. Κανένας σπουδαστής δεν μπορεί να συμμετάσχει στις προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος του έτους χωρίς να έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
  8. Κανένας σπουδαστής δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διπλωματικές/πτυχιακές εξετάσεις χωρίς να έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις
   Σε περίπτωση που, ένα μήνα πριν τη διενέργεια των διπλωματικών εξετάσεων, ο σπουδαστής οφείλει δίδακτρα τουλάχιστον δυο μηνών, η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τον αποκλείσει από τη συμμετοχή του σε αυτές.
  9. Ο σπουδαστής με την εγγραφή του στη Σχολή, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησής του, να αποπληρώσει τα δίδακτρα πέντε μηνών κατ’ ελάχιστον (από το σύνολο των δέκα μηνών που ορίζονται κανονικά), ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο φοίτησής του. Μόνο σε περίπτωση που ο σπουδαστής ζητήσει διακοπή της φοίτησής του μετά την πάροδο πέντε μηνών από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, τότε υποχρεούται να καταβάλει τα δίδακτρα που αναλογούν στη φοίτησή του μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης διακοπής των σπουδών του.
   Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της φοίτησης εκ μέρους του σπουδαστή και ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο γίνεται, πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στη γραμματεία της Σχολής και να λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου.
  10. Σε περίπτωση υπαναχώρησης μετά την εγγραφή αλλά πριν την έναρξη των μαθημάτων, αυτή (η υπαναχώρηση) δηλώνεται γραπτώς στη Σχολή το αργότερο μια ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων το δε ποσό της πρώτης δόσης που έχει καταβληθεί, παρακρατείται για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων της Σχολής .
  11. Παρέχεται η δυνατότητα προπληρωμής των μηναίων διδάκτρων όλου του έτους με εφάπαξ καταβολή. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται έκπτωση 10%. Σε περίπτωση υπαναχώρησης μια ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων τα δίδακτρα των οποίων έχουν καταβληθεί εφάπαξ, η Σχολή παρακρατεί ποσοστό 20 % των διδάκτρων για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης εκ μέρους του σπουδαστή στη διάρκεια του έτους, ενώ έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα ενώ έχουν προπληρωθεί τα δίδακτρα με εφάπαξ καταβολή, το υπόλοιπο των διδάκτρων δεν επιστρέφεται.
  12. Η Σχολή εφόσον δύναται παρέχει υποτροφίες, πλήρης ή μερικές. Οι υπότροφοι οφείλουν να υποστηρίζουν όλες τις δράσεις της Σχολής για την προώθησή της και να μην έχουν προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις με την Σχολή. Σε περίπτωση μεταγραφής σε άλλη Σχολή ή διακοπής σπουδών του υποτρόφου, οφείλει να επιστρέψει το χρηματικό βραβείο στο ακέραιο.
   Στην περίπτωση που έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα εφάπαξ, ενώ κριθεί υπότροφος, το χρηματικό ποσό αφαιρείται από το επόμενο διδακτικό έτος.
 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  1. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από 12μ έως 10μ.μ.. Το Σάββατο και την Κυριακή γίνονται πρόβες για το ανέβασμα θεατρικών έργων και εκδηλώσεων στο Θέατρο «Έναστρον».
  2. Οι σπουδαστές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στην Σχολή. Μετά την έναρξη του μαθήματος απαγορεύεται η είσοδος σπουδαστών στην αίθουσα, εκτός εάν έχουν προσκομίσει επίσημη βεβαίωση εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εναπόκειται στην ευχέρεια του Καθηγητή εάν θα δεχτεί κατ’ εξαίρεση τον σπουδαστή στο μάθημα.
  3. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλα ανελλιπώς τα μαθήματα. Σε περίπτωση ασθενείας ή κωλύματος σοβαρού, οι σπουδαστές οφείλουν να γνωστοποιούν στην γραμματεία τη μη προσέλευσή τους.
  4. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και τυχόν αλλαγές σε αυτό, κοινοποιούνται από τη γραμματεία της Σχολής και τοιχοκολλώνται σε εμφανές σημείο ώστε να λάβουν γνώση οι σπουδαστές, είτε αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην προσωπική τους θυρίδα. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις που τοιχοκολλώνται στους πίνακες της Σχολής και την ταχυδρομική τους θυρίδα.
  5. Οι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα πρακτικά μαθήματα χωρίς ρούχα πρόβας. Οι σπουδαστές οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις των Καθηγητών τους στην εν γένει εξωτερική εμφάνισή τους.
  6. Οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οφείλουν να μην έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ορίζει ο εκάστοτε καθηγητής.
  7. Επαναληπτικές Εξετάσεις
   Σύμφωνα με τον νόμο, οι επαναληπτικές εξετάσεις έχουν σκοπό την διαπίστωση των απαιτούμενων γνώσεων για την
   προαγωγή στην επόμενη τάξη. Για να λάβουν μέρος οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν εξοφλήσει τα ετήσια δίδακτρα, σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνετε υπόψη η παρουσία τους λαμβάνοντας μονάδα.
  8. Ανάκληση/Ακύρωση τίτλου Σπουδών
   Η Σχολή έχει δικαίωμα ακύρωσης/ανάκλησης του τίτλου σπουδών αποφοίτου της είτε λόγω οικονομικών οφειλών πέρα του εξαμήνου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διπλώματος/πτυχίου είτε εφόσον δεν προάγει τις αρχές, την παιδεία και τις αξίες της Σχολής και τον πρέποντα σεβασμό στο επάγγελμα του ηθοποιού.
 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  1. Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας επιτρέπεται μόνον στους Καθηγητές και στους σπουδαστές της Σχολής.
  2. Οι σπουδαστές οφείλουν να διατηρούν τις αίθουσες καθαρές καθώς και όλους τους χώρους της Σχολής, να μην καπνίζουν μέσα στις τάξεις και στους διαδρόμους, να μην εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας με φαγώσιμα είδη και να μη θορυβούν στα διαλείμματα.
  3. Εάν ο σπουδαστής θελήσει να αποχωρήσει από την Σχολή οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην γραμματεία εξηγώντας την αιτία της διακοπής του. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό (για τα δίδακτρα κ.λπ.).
  4. Σε περίπτωση μετοίκησης ή αλλαγή αριθμού τηλεφώνου ή κινητού ο σπουδαστής πρέπει να το δηλώνει εγγράφως στην γραμματεία.
  5. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση της Σχολής.
  6. Οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά προς τους συμφοιτητές τους και τους καθηγητές της Σχολής. Η ευγένεια, ο σεβασμός, η επιμέλεια, η πειθαρχία, το ήθος, η πρέπουσα περιβολή στο χώρο της Σχολής είναι υποχρέωση όλων.
  7. Η Σχολή έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Π.Δ. 370/83 να επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τη Σχολή σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Καθηγητής σε συμφωνία με τη Σχολή επιλέγουν την ποινή του Σπουδαστή σύμφωνα με τα προβλέπονται στο νόμο και τις οδηγίες του ΥΠΠΟ.
  8. Για κάθε παράπονο, ενόχληση, απρεπή συμπεριφορά, ενημέρωση, βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης, οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟΝ στην διεύθυνση της Σχολής, η οποία μπορεί να συνεργάζεται για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και με το Σύλλογο των Καθηγητών.
 5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
  1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας είναι δεσμευτικές για όλους τους σπουδαστές, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό.
  2. Κατά την εγγραφή κάθε σπουδαστής ενημερώνεται και δηλώνει ότι έλαβε γνώση για τον κανονισμό. Με την υπογραφή της εγγραφής του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους εγγραφής και φοίτησης.

Σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά και μια πολύ καλή συνεργασία

Η Διεύθυνση της Σχολής

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη